1- Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve
aksi belirtilmediği sürece en az iki yıldır. Malın arızalanması durumunda,
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
2- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın
servis istasyonuna, ya da satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar. Bu
sürenin aşılması durumunda, müşteri, Malın ücretsiz değişimini ya da
bedel iadesini isteyebilir.
3- Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde,
imalatçı veya ithalatçı firma; Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4- Satıcı, Malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
5- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları,
servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçı veya imalatçı
firma tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynı
arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla
meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların
toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması,
c) Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, bu
durumlarda, tüketici Malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp
oranında bedel indirimi talep edebilir.
Ürünler, imalatçı veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır. Satın
almış olduğunuz ürünlerde, garanti süresi içinde meydana gelen arızalar,
yukarıda ayrıntıları belirtilen garanti şartlarına göre ücretsiz olarak tamir
ettirilir.
Bazı ürünler, jelatinli ya da vakumlu ambalajda gelmekte, Garanti
Belgesi de, ürünün bulunduğu kutunun içinde bulunmaktadır. Bu
hallerde, ürünün orjinal halini bozmamak için, Garanti Belgesi, ürünü
gönderirken doldurulmamakta, daha sonra, müşterilerimiz isterlerse,
Garanti Belgesi'ni ayrıca bize gönderip doldurulmaktadır. Ürün faturası ile
sunulması halinde, bu şekildeki Garanti Belgeleri de geçer.

1- Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar veaksi belirtilmediği sürece en az iki yıldır. Malın arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
2- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanınservis istasyonuna, ya da satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar. Busürenin aşılması durumunda, müşteri, Malın ücretsiz değişimini ya dabedel iadesini isteyebilir.
3- Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde,imalatçı veya ithalatçı firma; Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzerözelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmekzorundadır.
4- Satıcı, Malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gereksemontaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücrettalep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
5- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları,servis istasyonunun mevcut olmaması halinde ithalatçı veya imalatçıfirma tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynıarızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazlameydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızalarıntoplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldanyararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması,
c) Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, budurumlarda, tüketici Malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıporanında bedel indirimi talep edebilir.
Ürünler, imalatçı veya ithalatçı firma garantisi kapsamındadır. Satınalmış olduğunuz ürünlerde, garanti süresi içinde meydana gelen arızalar,yukarıda ayrıntıları belirtilen garanti şartlarına göre ücretsiz olarak tamirettirilir.
Bazı ürünler, jelatinli ya da vakumlu ambalajda gelmekte, GarantiBelgesi de, ürünün bulunduğu kutunun içinde bulunmaktadır. Buhallerde, ürünün orjinal halini bozmamak için, Garanti Belgesi, ürünügönderirken doldurulmamakta, daha sonra, müşterilerimiz isterlerse,Garanti Belgesi'ni ayrıca bize gönderip doldurulmaktadır. Ürün faturası ilesunulması halinde, bu şekildeki Garanti Belgeleri de geçer.

 


Ana sayfaAna sayfa

Sepet  

(boş)

Haber bülteni

Yeni ürünler

No new products at this time

Yon Promosyon Facebook'da